Azc

Naast de gezinslocatie aan de Barchman Wuytierslaan komt de komende 2 tot 3 jaar een tijdelijke opvang voor 300 asielzoekers. Lees meer over het azc.

Termijn

Op dit moment is extra opvang van vluchtelingen heel urgent. In heel Nederland wordt in hoog tempo gezocht naar locaties om vluchtelingen op te vangen. Op de nieuwe tijdelijke locatie, die maximaal 3 jaar beschikbaar is, is plek voor 300 mensen.

Verkeersdruk

De toename van het verkeer naar het azc is beperkt. De asielzoekers hebben geen auto. Er zal wel meer personeel nodig zijn, waarvan een deel met de auto komt. Daarnaast verwachten we dat er meer asielzoekers in de omgeving zullen gaan wandelen.

Locatie

Deze plek is geschikt omdat er nog nutsvoorzieningen en fundering aanwezig is van de vorige keer dat op deze plek units stonden. Daarnaast zijn de voorzieningen aanwezig in het naastgelegen azc.

Zon en Schild

Sommigen vragen zich af waarom we niet bijvoorbeeld voor Zon en Schild als locatie hebben gekozen. Zon en Schild staat niet leeg en wordt momenteel gebruikt voor onder meer tijdelijke opvang van circa 20 alleenstaande minderjarige statushouders door Stichting Nidos.

Ontwikkelingen

We krijgen vragen over hoe de samenwerking binnen alle ontwikkelingen in het gebied is. Extra soldaten op de Bernardkazerne, de westelijke ontsluiting, plannen Monseigneur Blom en ontwikkeling bij het Eemklooster?

Het klopt dat er veel ontwikkelingen zijn in dit deel van de stad en dat deze goed op elkaar afgestemd moeten worden. Bij de vaststelling van de visie Gezond Groen is dat ook als belangrijk punt genoemd. De gemeente zoekt uit hoe de afstemming van de verschillende projecten op elkaar verbeterd kan worden. Het planvormingstraject voor het Monseigneur Blomterrein en de tijdelijke uitbreiding van het AZC sluiten op elkaar aan.

Vergunning

Er is een omgevingsvergunning nodig. Het college heeft op 1 juli 2022 een omgevingsvergunning verleend voor de tijdelijke uitbreiding van het azc op het naastgelegen veldje, voor een periode van 3 jaar. In de vergunning zijn eisen gesteld aan de omheining van het veldje en over de verlichting van het pand om verstoring van het leefgebied van de das te voorkomen. Van 2 juli tot en met 12 augustus 2022 was het mogelijk bezwaar te maken tegen deze omgevingsvergunning.

Planning

Nu de vergunning verleend is gaat het COA gaat zo snel mogelijk starten met de voorbereidingen op locatie om de units te plaatsen. Volgens de planning van het COA is het mogelijk dat begin december de asielzoekers opgevangen worden in de tijdelijke uitbreiding.

Toekomstplannen azc

Om asielzoekers in de toekomst op een goede manier op te kunnen blijven vangen, werken we toe naar een getransformeerd azc in het huidige gebouw. Hiervoor onderzoeken wij de mogelijkheden van een regionale opvanglocatie (ROL) voor in totaal 300 kansrijke asielzoekers, waar gelijk wordt gestart met integreren.

Voor wie?

Bij het azc gaat het om vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd. In eerste instantie zal het noodopvang zijn, en verlichting van de volle azc’s op andere plekken. Amersfoort en het COA willen daarna toewerken naar de opvang van kansrijke asielmigranten: mensen met een grote kans op verblijfsvergunning en koppeling aan gemeenten in de regio Amersfoort. Dit heeft onder andere te maken met het land van herkomst.

Op dit moment komen de asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen voornamelijk uit Syrië, Somalië, Afghanistan, Turkije, Jemen en Iran. Een deel van de asielzoekers komt als gezin. Daarnaast komen er ook mensen alleen, waarvan een deel later ook het gezin wil laten overkomen.

Oekraïners

Bij het azc gaat het om vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd. Provincie en Gemeente Amersfoort willen kansrijke asielmigranten huisvesten in de regio, zodat meteen een integratietraject kan starten. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen om hier opgevangen te worden. Zij worden daarom niet in azc-locaties opgevangen. Alleen als ze asiel aanvragen zouden ze als asielmigrant opgevangen kunnen worden in een azc.

Contact