Ruimte in Amersfoort voor sport en bewegen

Amersfoort groeit en het is van belang dat de sportvoorzieningen meegroeien. De gemeente heeft vorig jaar onderzoek laten doen naar de toekomstige sportbehoeftes. Het beleid voor sportvoorzieningen moet samenlopen met dat voor andere maatschappelijke voorzieningen, aansluiten bij de ambities van een gezonde stad en passen bij de groei van Amersfoort. Dat vraagt om een proactief sportaccommodatiebeleid dat ook gebruik maakt van de openbare ruimte, in samenhang met sportvoorzieningen. Het is voor de toekomst van belang om keuzes te maken en besluiten te nemen over in- of uitbreiding, renovatie en/of vervanging van sportvoorzieningen. Dat is goed voor de sport- en beweegaanbieders en draagt bij aan het bieden van ruimte aan nieuwe (opkomende) sporten in de gemeente Amersfoort.

Meerjaren investeringsprogramma

Hiervoor is het nodig dat er een meerjaren investeringsprogramma voor de sportvoorzieningen in de gemeente Amersfoort wordt uitgewerkt, kortweg: MIP Sport. 

Vervolg: peiling MIP Sport

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid. De raad stelt de kaders vast (bijvoorbeeld financieel, tijd en richting) en de hoofdlijnen van het beleid. Om te komen tot een MIP Sport dat hieraan voldoet, vraagt het college van burgemeester en wethouders de raad om een mening. Dit gebeurt in een peiling, die zal plaatsvinden op dinsdagavond 22 november 2022. Inwoners en partners, zoals sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders, kunnen hierbij inspreken. Raadsleden kunnen deze reacties  gebruiken in de afweging die ze maken voor het kader en de richting van het MIP Sport. De agenda en de stukken voor deze vergadering zijn vanaf 10 november te vinden op amersfoort.notubiz.nl, in de kalender. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie via 033 469 4379 of griffie@amersfoort.nl. Kan of wil je die avond niet zelf inspreken? Sportverenigingen kunnen hun boodschap laten inbrengen door de Amersfoortse Sportfederatie. Dit kan door contact op te nemen met de voorzitter, via voorzitter@sportamersfoort.nl.

Na de peiling

Na afloop van de peiling maakt de griffie een besluitenlijst. Hierin staat wat de woordvoerders Sport aan het college van burgemeester en wethouders meegeven voor het opstellen van een MIP Sport. De besluitenlijst wordt op 24 november 2022 toegevoegd aan de kalender op Gemeente Amersfoort (notubiz.nl). Daar is ook een videoverslag beschikbaar van de avond. De Sport3hoek stelt na afloop van de peiling een bericht op waarin de resultaten worden geduid en toegelicht.

Uitvoering

Met de resultaten van de peiling kan de ontwikkeling van het MIP Sport starten. Daarbij is en blijft het overleg binnen de Sport3hoek (bestaande uit de Amersfoortse Sportfederatie, sportbedrijf SRO en de gemeente Amersfoort) vanzelfsprekend en houdt de gemeente contact met en betrekken we sport- en beweegaanbieders in de stad bij de uitwerking.