Ruimtelijke procedure

Om te komen tot een afwijking op het bestemmingsplan zodat windmolens mogelijk worden op deze plek, volgt de gemeente een ruimtelijke procedure. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de afwijking op het bestemmingsplan en de bouwvergunning.

In de plannen gaan we uit van 2 windmolens, een op grond van de gemeente en een op grond van het Waterschap Vallei en Veluwe. Het Waterschap onderzoekt het komende jaar of de windmolen op de waterzuiveringslocatie op de Isselt past binnen haar nieuwe visie op rioolzuivering en nieuwe EU wetgeving. Ook verwachten we nog landelijke normen op het gebied van onder andere geluid en slagschaduw, die we nog mee willen nemen.

Ruimtelijke procedure 2 windmolens op bedrijventerrein Isselt

Hoe word je geïnformeerd en betrokken?

Planning

Stap 1. Het College van B&W stelt de resultaten van het milieuonderzoek vast. Een MER is wettelijk niet nodig. 

 

November 2022

Stap 2. Het College van B&W informeert de gemeenteraad over de resultaten van het milieuonderzoek (met daarin de MER-beoordeling) en over de manier om belanghebbenden te informeren en te betrekken.

Excursie gemeenteraad Soest en Amersfoort met direct omwonenden. De raad in Amersfoort kan een zgn. Ronde organiseren. Je kunt inspreken tijdens deze Ronde.

November 2022

Stap 3. Gemeente, samen met Soesterwijkwiek,  informeert inwoners/ondernemers in Amersfoort en Soest en gaat in gesprek met bewoners en bedrijven die te maken krijgen met geluid en slagschaduw (Soest, Hoogland, Isselt en Schothorst).

Website amersfoort.nl/windopisselt;  huis-aan-huis gesprekken Inloopbijeenkomsten en online spreekuur voor bewoners en ondernemers binnen cirkel geluid/slagschaduw.

November 2022- maart 2023

Stap 4. Gemeenteraad besluit over het plan en de mogelijk extra lokale regels. (uitwerkingsvoorstel). Hierin is de inbreng van inwoners en ondernemers én de reactie hierop van de gemeente, verwerkt.

Website amersfoort.nl/windopisselt. De raad kan een zgn. Ronde organiseren. Je kunt inspreken tijdens deze Ronde.

Voorjaar  2023

Stap 5.  Aanvraag omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Publicatie en aankondiging op website

 

2023

Stap 6. College van B&W informeert de gemeenteraad over aanvraag omgevingsvergunning voor afwijking bestemmingsplan Bedrijventerrein Isselt.

Nieuwsbericht, publicatie StadAmersfoort

 

Stap 7. Wettelijk vooroverleg (gesprek over voorstel met betrokken overheden en formele gesprekspartners zoals Provincie Utrecht, gemeente Soest, Waterschap Vallei en Veluwe  netbeheerder Stedin, belangengroepen zoals SGLA)

 

 

Stap 8. Gemeenteraad besluit over “Ontwerp Verklaring Van geen Bedenkingen” ontwerp-VVGB).

De raad kan een zgn. Ronde organiseren. Je kunt inspreken tijdens deze Ronde.

 

Stap 9. Ontwerp-VVGB en ontwerp-vergunning liggen 6 weken ter inzage.

Publicatie. Iedereen kan een zienswijze (reactie) geven.

 

Stap 10. Gemeenteraad besluit over VVGB, waarbij zienswijzen worden meegewogen.

De raad kan een zgn. Ronde organiseren. Je kunt inspreken tijdens deze Ronde en je zienswijze mondeling toelichten.

 

Stap 11. VVGB en vergunning voor afwijking bestemmingsplan liggen 6 weken ter inzage.

 

Belanghebbenden kunnen in beroep (bij rechtbank) en hoger beroep (Raad van State). Belanghebbenden zijn bewoners en bedrijven binnen een straal van 2.100 meter (10x de tiphoogte van 210 meter) van de geplande plek voor de 2 windmolens.

 

Stap 12.

Coöperatie Soesterwijkwiek vraagt omgevingsvergunning aan voor bouwen en ‘strijdig gebruik’, een ontheffing/vergunning Wet Natuurbescherming en een watervergunning op grond van de Waterwet.