Samenvatting collegebesluiten 14 maart 2023

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vind je de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Realisatie internationaal basisonderwijs Amersfoort
In 2022 heeft de stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA) een aanvraag gedaan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te starten met door de Rijksoverheid betaald internationaal onderwijs. De minister heeft deze aanvraag goedgekeurd. Een internationale school zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt voor internationale bedrijven om zich in Amersfoort te vestigen. De school start in de Kubus aan de Noordewierweg. De school zal naast een lesprogramma voor internationale (kennis)werkers ook een plek worden waar alle Amersfoortse kinderen kunnen leren over (wereld)burgerschap.

Collegebesluiten

Zelfevaluaties burgerzaken 2022
De afdeling Burgerzaken laat met de zelfevaluaties BRP (Basisregistratie Personen) en Reisdocumenten wederom zien dat zij voldoet aan de kwaliteitsnorm van het ministerie van BZK op het gebied van inrichting, werking en beveiliging van de BRP en een veilig proces rondom het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten heeft.

Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023
Het college van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het principeakkoord Cao Gemeenten 2023. Wanneer zowel de vakbonden als de gemeenten instemmen met het principeakkoord komt er een nieuwe Cao Gemeenten tot stand.

Contractovereenkomst NS nachtnet voor 2024
Amersfoort is ook in 2024 in weekendnachten bereikbaar per trein. De nachttreinen tussen Amersfoort en Utrecht blijven hiermee tot december 2024 rijden.

Wet open overheid - ontwikkeling PLOOI wordt bijgesteld
PLOOI is stopgezet en daarvoor in de plaats wordt momenteel vanuit het Rijk een eenvoudige landelijke verwijsindex met een zoekfunctie ontwikkeld. Het is nog onduidelijk wanneer deze wordt afgerond. Om straks makkelijk en efficiƫnt aan te kunnen sluiten op deze verwijsindex gaat het College per direct aan de slag met het op orde brengen van haar eigen informatievoorziening. Via de Woo-pagina op de gemeentelijke website (link), gaan wij informatie, die al wordt gepubliceerd, duidelijker en toegankelijker ontsluiten. De ontwikkeling van deze nieuwe en herkenbare informatiepagina is momenteel in gang gezet.

Plannen van aanpak Nieuwland en Randenbroek, Schuilenburg en Buitengebied-Oost 2023-2025
Met gebiedsgericht werken wil de gemeente beter aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. Zo krijgen de vragen en opgaven het maatwerk, dat nodig is om ze recht te doen. Het plan van aanpak voor een gebied bundelt de gemeentelijke inzet en die van samenwerkende partners en zorgt voor verbinding, afstemming en prioritering daartussen. De basis van het plan zijn behoeften van bewoners, ondernemers en wijkprofessionals in het gebied.

Winkeltijdenverordening 2023
De Winkeltijdenverordening is geactualiseerd. In de Winkeltijdenverordening staat op welke dagen en tijden winkels geopend mogen zijn.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Beter Amersfoort over 4e aanvliegroute Schiphol
  • VVD, SP, Amersfoort 2014 College vergeet wederom bewoners Nijkerkerstraat
  • VVD en BPA bereikbaarheid Meander ziekenhuis
  • Beantwoording raadsvragen DENK discriminatie particuliere huurwoningmarkt

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Hamer