Samenvatting collegebesluiten 7 maart 2023

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vind je de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Voorlopig Ontwerp de Hof
De gemeente wil samen met de markt en de horeca van de Hof een pilot op dit plein. Het voorlopig Ontwerp van de Hof is het vertrekpunt om de pilot uit te voeren. Deze pilot duurt 1 jaar. Onderzocht wordt wat er nodig is om een levensvatbare markt en horeca op dit plein te hebben. Met tijdelijk groen wordt de ruimte op het plein verdeeld en getest. Ook testen we samen met de ondernemers hoe een kleiner terrasoppervlak toch aantrekkelijk kan zijn voor hen. Zo gaan we samen met de horeca, markt en andere belanghebbenden op zoek naar de meest ideale oplossing die het meest recht doet aan alle belangen. Veiligheid op de Hof is hierbij een belangrijk aspect. Met onder meer de opgehaalde informatie uit de pilot kan het voorlopige ontwerp aangepast worden tot een definitief ontwerp.

Hamerstukken

Controleplan Interne beheersing en rechtmatigheid
Om er voor te zorgen dat de financiële middelen van de gemeente Amersfoort op een goede manier én zonder grote risico’s worden uitgegeven vinden er (extra) interne controles plaats. Hoe dat werkt staat in een controleplan beschreven. Het nieuwe controleplan geldt voor het jaar 2023.

Vaststelling bestemmingsplan Velden 1F (gedeeltelijk) en Westelijk park (fase 1)
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) wil op korte termijn starten met het bouwen van woningen in Velden 1F in Vathorst. Op dit moment hindert de bepaling 'hindercontour stortlocatie’ de bouw van meerdere woningen, vanwege de mogelijke geuroverlast van het nabij gelegen afvalverwerkingsbedrijf. Omdat de bedrijfsactiviteiten van de stortlocatie inmiddels zijn verplaatst is het mogelijk ook in het bestemmingsplan het gebied waarvoor de hindercontour geldt op te schuiven en verkleinen, waardoor woningbouw mogelijk wordt. Om de hindercontour aan te passen is een aanpassing van het bestemmingsplan 'Velden 1F (gedeeltelijk) en Westelijk park (fase 1)' voor het plandeel Velden 1F nodig. Verder wordt de bestaande bedrijventerrein Lindeboom met 1,3 ha uitgebreid en wordt er een eerste stap gezet om in de toekomst het Westelijk park mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 2 zienswijzen naar voren gebracht. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan, wordt dit besluit ter inzage gelegd en bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het genomen besluit.

Update over aanpak nachtelijke overlast Binnenstad
Veel overlast voor binnenstadbewoners, ondernemers en andere bezoekers wordt veroorzaakt door het kleine deel van het uitgaanspubliek dat zich misdraagt. Met een totaalpakket aan verschillende maatregelen, zoals fietsstewards en een susteam, werken we aan veilige uitgaansavonden in een schone binnenstad. Het doel is om de uitgaansnachten gemoedelijk en veilig te laten verlopen en te voorkomen dat ongewenste situaties uit de hand lopen.

Plan van aanpak Eemplein
Er is overlast op het Eemplein. Samen met bewoners, ondernemers en partners hebben we een integraal plan om deze overlast te bestrijden opgesteld en uitgevoerd. Zo heeft bijvoorbeeld de politie en handhaving dit gebied extra prioriteit gegeven, waardoor de rust terug is gekomen. Er blijft permanente aandacht nodig voor de uitdagingen van het Eemplein.

Opdrachtverlening Citymarketing Amersfoort 2023
Stichting Citymarketing Regio Amersfoort verzorgt in opdracht van gemeente Amersfoort de promotie van de stad op thema’s waarmee Amersfoort zich wil profileren. In het uitvoeringsplan 2023 staan de activiteiten beschreven. Deze zijn gericht op thema’s als duurzaam en sociaal ondernemen en een betere aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt en op het vergroten van cultuurparticipatie. Ook wordt in 2023 ingezet op meer sociale cohesie bij inwoners, meer binding met de stad door hen zelf ‘het verhaal van Amersfoort’ uit te laten dragen.

Raadsinformatiebrief Wet Politiegegevens en uitkomsten eerste externe audit
De Wet politiegegevens regelt de verwerking van persoonsgegevens bij opsporingstaken (leerplicht (onderdeel verzuim), sociale recherche (onderdeel fraude) en toezicht en handhaving. De gemeente heeft haar activiteiten waar de Wpg op van toepassing is, laten beoordelen door een externe auditor. Op het terrein van opzet, bestaan en werking zijn aanscherpingen en verbeteringen noodzakelijk. Voor 1 april zal een verbeterplan worden opgesteld en ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

 

Hamer