Inkoop hulp en ondersteuning sociaal domein

Informatie voor zorgaanbieders over zorg en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Actuele informatie over vergoeding meerkosten in verband met het coronavirus

Door de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid omtrent het Coronavirus staan we gezamenlijk voor de grote opgave om de continuïteit van hulp en ondersteuning voor de kwetsbare inwoners van onze regio te waarborgen. Hieronder vind je de brieven over de meerkostenregeling die vanuit het Regionaal inkoop en subsidiebureau naar jouw, aanbieders Jeugdwet en Wmo regio Amersfoort, zijn verstuurd. We verwijzen je naar de websites met alle actuele landelijke of regionale informatie. De gemeente Amersfoort volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD regio Utrecht en adviseert allen om zich ook aan die richtlijnen te houden.

Als je verder vragen of opmerkingen hebt dan verzoeken wij jou contact op te nemen via sociaaldomein@amersfoort.nl en/of jouw accountmanager.

Lopende en nieuwe aanbestedingen

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden,Nijkerk, Soest, Veenendaal, Woudenberg en Eemnes (alleen voor jeugdhulp) kopen samen de hulp en ondersteuning in die nodig is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Samen vormen zij de regio Amersfoort.

Op dit gedeelte vind je informatie over de aanbestedingen van regio Amersfoort voor hulp en ondersteuning. Ook krijg je een vooruitblik van de te verwachten aanbestedingen voor de komende jaren. Aanbestedingen voor de regio Amersfoort verlopen meestal digitaal via Tenderned. Na registratie op Tenderned krijg je toegang tot alle relevante informatie van de aanbesteding, waar je je op inschrijft.

Inkoop 2023 specialistische jeugdhulp en Wmo ambulante begeleiding en respijtverblijf, inclusief Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang

De regio Amersfoort bereidt zich voor op de Inkoop 2023. In juni 2021 organiseerde regio Amersfoort informatiebijeenkomsten voor gecontracteerde aanbieders, raadsleden en adviesraden over de ambities van de regio richting inkoop 2023.

Meer informatie over Inkoop 2023

Jeugdhulp & Wmo (begeleiding en respijtverblijf)

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe raamovereenkomsten gesloten voor jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) voor de periode 2019 t/m 2022.

Met de 7 grote aanbieders op jeugdhulp is een 4-jarig contract aangegaan met collectieve afspraken om samen met gemeenten de verbetering van de kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdhulp te realiseren. Het gaat hierbij om aanbieders die zowel de residentiele jeugdhulp als ambulante jeugdhulp bieden bij met name jeugdigen met complexe problematiek. Voor meer informatie zie onderstaande bestanden:

Huishoudelijke Hulp

Hulp in het Huishouden voor inwoners van de gemeente Amersfoort. De overeenkomsten lopen af op 31 december 2022. De aanbesteding staat gepubliceerd op www.tenderned.nl en is te vinden via het kenmerk: TN367847

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf noemden we voorheen beschermd wonen. De gemeente Amersfoort sluit overeenkomsten af vanaf 1 januari 2020 voor de periode van één jaar met een optie om 4 keer met een jaar te verlengen.

Ziekenhuiszorg Jeugd

Ziekenhuiszorg Jeugd noemden we voorheen ADHD ziekenhuiszorg. De gemeente Amersfoort sluit overeenkomsten af vanaf 1 januari 2020 voor de periode van 3 jaar met een optie om 2 maal met een jaar te verlengen.

Dyslexie

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg en Eemnes (alleen voor jeugdhulp) kopen samen ondersteuning en hulp in die nodig is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Samen vormen zij regio Amersfoort.

De aanbesteding is definitief gegund en de overeenkomsten zijn op 1 januari 2022 met de gegunde partijen ingegaan.

Dagactiviteiten

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg en Eemnes (alleen voor jeugdhulp) kopen samen ondersteuning en hulp in die nodig is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Samen vormen zij regio Amersfoort. De aanbestedingen zijn definitief gegund en de overeenkomsten zijn op 1 januari 2022 met de gegunde partijen ingegaan. De overeenkomsten hebben een looptijd van maximaal 9 jaar.

Wmo hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2018 worden de hulpmiddelen, zoals een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets of tillift aan inwoners in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg geleverd en onderhouden door Medipoint en Meyra. De contracten zijn verlengd en tot lopen tot 31 december 2024.

Trapliften

Vanaf 1 juli 2018 worden de trapliften aan inwoners in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg geleverd en onderhouden door Handicare. De contracten zijn verlengd en lopen tot 31 juni 2023

Leerlingenvervoer

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg het leerlingenvervoer gereden door de vervoerders Willemsen de Koning, Noot, Witteveen en Betuwe Express. De contracten lopen tot schooljaar 2023-2024.

Regiotaxi

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug rijdt in opdracht van de Provincie Utrecht in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Woudenberg. Taxi Gomes verzorgt het regiotaxivervoer en Connexxion het callcenter. Het contract loopt tot 1 augustus 2023 en kan daarna nog een keer met 5 maanden worden verlengd.

Inkoopproces regio Amersfoort

Regionale inkoop

Sinds 2015 werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen voor jeugd), Leusden, Nijkerk en Veenendaal (alleen voor Beschermd Wonen), Soest en Woudenberg in regioverband samen aan de inkoop van hulp en ondersteuning. Dat doen zij via het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort, afgekort: RISB.

De regio Amersfoort werkt met een tweetrapssysteem:

  1. Basiserkenning regio Amersfoort (de “BerA”)
  2. Overeenkomsten per pakket

Basiserkenning regio Amersfoort (de “BerA”)

Via de BerA kunnen aanbieders eenmalig aantonen dat zij voldoen aan de minimumeisen die bij elke aanbesteding in het sociaal domein worden gevraagd. Een toegekende BerA is 4 jaar geldig. Het voordeel daarvan is dat bij een daadwerkelijke aanbesteding, de inschrijver voor dit formele deel kan volstaan met de vermelding van zijn BerA-erkenningsnummer. De inschrijflast wordt hierdoor beperkt.

Let op: Het toekennen van de BerA betekent nog niet dat je hulp mag leveren. Dat kan pas als je een inschrijving doet ter gelegenheid van concrete aanbestedingen die de gemeente Amersfoort via TenderNed publiceert.

De benodigde documenten voor een BerA aanvraag zijn te vinden via het digitale aanbestedingssysteem op Tenderned. De aanvraag moet ingediend worden via email: basiserkenning@amersfoort.nl. De inschrijver moet hiervoor uiteraard voldoen aan alle eisen die in de BerA aanvraag gesteld worden. Het aanvragen van een BerA is alleen zinvol als er een aanbesteding aangekondigd is die voor uw organisatie relevant is.

Overeenkomsten per pakket

Overeenkomsten zijn pakket specifiek. Hierin staan de inhoudelijke afspraken en aanvullende eisen beschreven met betrekking tot de te leveren ondersteuning voor het desbetreffende pakket. Aanbieders schrijven zich per pakket in en moeten zich kwalificeren via een specifieke aanbesteding. En zij sluiten een Overeenkomst af met de regio Amersfoort.

De benodigde documenten voor een Overeenkomst aanvraag zijn te vinden via het digitale aanbestedingssysteem op TenderNed. De looptermijnen van Overeenkomsten kunnen verschillen. Om voor een Overeenkomst in aanmerking te komen is altijd een BerA vereist. Deze kan gelijktijdig met het inschrijven op een Overeenkomst aangevraagd worden.

Gecontracteerde aanbieders

Breed Spectrum aanbieders: Youké Sterke Jeugd, Pluryn, De Rading, Leger des Heils, 's Heerenloo, GGZ Centraal en Timon Groep.

Informatie voor gecontracteerde aanbieders

Maatregelen betaalbaarheid ondersteuning en hulp

We staan met elkaar voor een belangrijke opgave om ondersteuning en hulp goed en passend in te richten. Tegelijkertijd nemen de tekorten toe en moeten we samen stappen zetten om goede ondersteuning en hulp te kunnen blijven bieden. 

Dat vraagt om een kritische houding van alle betrokken partijen. We moeten nagaan wat in specifieke situaties nodig is voor inwoners, wat anders, laagdrempeliger of dichter bij huis georganiseerd kan worden. Gericht op het vergroten van de draagkracht van inwoners.

Wij zetten in op een reeks maatregelen die bijdragen aan deze beweging. Een groot deel daarvan is al geïmplementeerd. Eind maart 2020 heeft het college nieuwe maatregelen vastgesteld. Deze zijn op dit moment in voorbereiding. Over de exacte uitvoering van de nieuwe maatregelen stemmen wij nog af met betrokken partijen.

De informatie over de nieuwe maatregelen op deze pagina passen wij aan als er meer bekend is over de uitvoering.

Onderstaand vind je per maatregel beknopte informatie. Heb je vragen over de maatregelen? Of een goed idee dat bij kan dragen aan de beweging? Laat het ons dat weten via sociaaldomein@amersfoort.nl. Gecontracteerde aanbieders kunnen contact opnemen met hun accountmanager.

Nieuwsbrief voor professionals in en rond sociaal domein

Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief Inclusieve Stad, bedoeld voor professionals die in en rond het sociaal domein werken. En voor geïnteresseerde inwoners. Met korte nieuwsberichten houden we je op de hoogte van wat er gebeurt in en rond het sociaal domein in de gemeente Amersfoort.

Aanmelden